Avtale om bruk av k-haler.no

Viktig informasjon – vi ber deg lese våre vilkår og betingelser før du besøker internettsidene til Mundipharma AS. Besøk pa Mundipharma AS sine internettsider forutsetter at du aksepterer våre vilkår og betingelser.

Alle produkter, tjenester og informasjon på internettsidene til Mundipharma AS er tilpasset norsk lovgivning og beregnet for norske borgere. Denne avtalen er i samsvar med norsk lov og regulerer alle forhold mellom Mundipharma AS og brukerne av selskapets nettsider.

I.   Ved besøk og bruk av internettsidene (nettsidene) til Mundipharma AS (Mundipharma) aksepterer brukeren følgende vilkår og betingelser:

II.  COPYRIGHT OG VAREMERKE

Alt innhold og layout på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Brukere kan bare skrive ut kopi av innholdet på nettsidene til privat bruk. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse ut over det som følger av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Mundipharma. Alle rettigheter forbeholdes.

III.   BEGRENSNINGER I BRUK AV INNHOLDET PÅ NETTSIDENE

Mundipharma fraskriver seg ethvert ansvar for at innholdet på nettsidene til enhver tid er nøyaktig, korrekt eller tilgjengelig. Nettsidene vil kunne inneholde informasjon om produkter som i visse tilfeller bare vil være tilgjengelige i enkelte land eller verdensdeler og om produkter som kan være markedsført under forskjellige varemerker i forkjellige land og med ulike typebeskrivelser og restriksjoner avhengig av de nasjonale myndigheters vilkår og restriksjoner for salg og bruk av slike produkter.

Nettsidene vil kunne innholde informasjon om ulike helserelaterte og medisinske forhold og behandling av disse. Slik informasjon er ikke ment å være en erstatning for sakkyndig bistand fra lege eller annet profesjonelt helsepersonell. Du bør aldri bruke informasjon fra våre nettsider som grunnlag for å stille helserelaterte diagnoser av deg selv. Under enhver omstendighet henstilles brukere av nettsidene til alltid å konsultere lege eller annet profesjonelt helsepersonell i forbindelse med helserelaterte spørsmål.

Mundipharma vil – innenfor rimelighetens grenser – sørge for at innholdet på nettsidene er nøyaktig og oppdatert. Mundipharma garanterer ikke at innholdet på nettsidene til enhver tid er nøyaktig fremstilt. Mundipharma har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller dårlig. Nettsidene kan innholde pekere eller henvisninger til andre nettsider som verken er tilsluttet Mundipharma eller på annen måte samarbeider med Mundipharma. Pekere til slike nettsider er kun et tilbud til brukerne av våre nettsider.

Mundipharma har ikke gjennomgått innholdet på de internettsider som til enhver tid kan aksesseres via pekere fra våre nettsider. Mundipharma fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på internettsider som kan aksessere fra våre nettsider. Aksessering av andre nettsider fra våre nettsider skjer på brukerens eget ansvar og for egen risiko. Mundipharma fraskriver seg ethvert ansvar for skader og overtredelser som måtte følge av at brukere aksesserer andre nettsider via pekere på våre nettsider.

IV.    Dersom nettsidene tilbyr brukeren å sende meldinger til selskapet per e-post, er det forbudt å sende informasjon inneholdende ulovlig materiale herunder, trusler, ærekrenkende, nedsettende, uanstendig, pornografisk, profane utsagn eller materiale som på annen måte kan anses som, eller oppmuntre til en straffbar handling, eller danne grunnlag for et erstatningskrav eller som er i strid med norsk lov.

V.      ANSVARSBEGRENSNING

Innholdet på våre nettsider er kun en generell informasjonstjeneste fra Mundipharma. Ved å bruke våre nettsider er du inneforstått med og samtykker samtidig til at du ikke kan basere deg på innholdet av den informasjon som nettsidene inneholder herunder treffe beslutninger eller foreta valg basert på informasjonen. Mundipharma er under ingen omstendigheter ansvarlig for at du som bruker har basert deg på informasjon som er publisert på våre nettsider eller andre internettsider som måtte ha pekere til våre nettsider. Mundipharma har intet ansvar verken for direkte eller indirekte tap eller skade av enhver art – og uten økonomiske begrensinger – som er en følge av bruk/-feilaktig bruk av materiale/informasjon fra våre nettsider, selv om Mundipharma eller av Mundipharmas autoriserte representanter, har blitt gjort kjent med muligheten for at slikt tap eller skade kan oppstå. Under enhver omstendighet vil et eventuelt erstatningsansvar for Mundipharma overfor deg – for enhver skade, tap eller søksmål, både i eller utenfor kontrakt – være begrenset til det beløp som du måtte ha betalt for å få tilgang til våre nettsider.

VI.    BEGRENSET ANSVAR FOR BRUK AV NETTSIDENE

Mundipharma fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av våre nettsider. Informasjonen på nettsidene tilbys «som de er» uten ansvar av noen art verken direkte eller indirekte. Mundipharma garanterer ikke at funksjonaliteten i våre nettsiders innhold ikke kan bli avbrutt eller er feilfrie, at feil vil bli rettet, eller at våre nettsider eller serveren som gjør det mulig å aksessere innholdet på våre nettsider er fri for virus eller andre skadelige elementer. Du som bruker (og ikke Mundipharma) påtar deg enhver kostnad knyttet til service, reparasjoner eller retting som følge av skader som måtte oppstå som følge av bruk av våre nettsider.

VII.   LOVVALGSPØRSMÅL OG ANSVAR IFT. UTENLANDSKE BRUKERE

Våre nettsider er kontrollert og administreres av Mundipharma som har kontoradresse på Lysaker i Bærum. All informasjon på våre nettsider er tilpasset norsk lovgivning og beregnet for norske borgere. Informasjonen på våre nettsider er bare beregnet til bruk for brukere som aksesserer våre nettsider fra Norge. Siden internett er globalt og våre nettsider kan aksesseres fra brukere utenfor Norge, vil dette derfor kunne ha som konsekvens at informasjon på våre nettsider som lovlig kan markedsføres mot norske borgere, kan være ulovlig eller upassende for brukere i et annet land. Dette skyldes at hvert land kan ha særegne nasjonale bestemmelser som regulerer farmasiindustriens markedsføring og salg av legemidler.

Mundipharma har intet ansvar for det tilfelle at materialet på våre nettsider er tilgjengelig for brukere som oppholder seg utenfor Norge. De brukere som velger å aksessere våre nettsider utenfor Norge gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonal lovgivning i den grad nasjonal lovgivning kommer til anvendelse.

Våre nettsider kan også inneholde pekere til andre internettsider tilhørende selskaper som har et samarbeidsforhold med Mundipharma. Enkelte av disse selskaper kan være etablert utenfor Norge. Slike internettsider kan inneholde informasjon som kun er egnet for brukere i det land eller den region hvor nettsidene er etablert. Du skal ikke anse noe av den informasjonen som finnes på disse nettstedene som markedsføring overfor deg av produkter eller for bruk av produkter, dersom slik markedsføring ikke er godkjent i henhold til lovgivningen i Norge eller det land hvor du befinner deg.

VIII. PEKERANSVAR

Pekere fra våre nettsider – Våre nettsider kan inneholde pekere eller referanser til andre nettsider som ikke er tilsluttet Mundipharma. Mundipharma har ikke gjennomgått eller vurdert innholdet av de internettsider som selskapets nettsider til enhver tid kan ha pekere til, og er ikke ansvarlig for innholdet i slike internettsider. Bruk av våre nettsider for å få tilgang til utenforstående internettsider gjøres på egen risiko og ansvar. Mundipharma fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå som følge av at brukere får tilgang til slike internettsider via våre nettsider.

Pekere til våre nettsider – Med mindre det er inngått skriftlig avtale mellom deg og Mundipharma om adgangen til å opprette pekere til våre nettsider, forutsettes det at du følger vår policy på dette området etter følgende vilkår: I) enhver peker til Mundipharmas nettsider skal være tekstbasert og inneholde «Mundipharma AS internettside», II) pekerens innhold, visuelle utforming, plassering eller generelle presentasjon skal være av en slik karakter at den ikke kan skade eller på annen måte er egnet til å svekke Mundipharmas gode navn og rykte eller varemerker, III) pekeren skal kun vise til følgende URL adresser: www.k-haler.no og ikke til andre sider på våre nettsider, IV) pekerens innhold, visuelle utforming, plassering eller generelle presentasjon skal utformes slik at den ikke er egnet til å gi det uriktig inntrykk av at din virksomhet eller annen organisasjon er sponset av, tilknyttet, eller tilsluttet Mundipharma eller våre nettsider, V) når pekeren blir aktivert av en bruker, skal nettsiden vises som fullskjerm og ikke som en «frame» på nettsiden hvor pekeren er plassert, og VI) nettsiden hvor pekeren er plassert skal til enhver tid være i samsvar med norsk lovgivning og forvaltningspraksis.

 

PERSONVERN POLICY

Mundipharma er opptatt av å ivareta personvernet til brukerne av www.k-haler.no. Nedenfor følger utdrag av Mundipharmas personvern policy.

Siden informasjonsutveksling mellom oss og våre brukere er en viktig forutsetning for å kunne forbedre våre tjenester, er det helt sentralt for Mundipharma at du som bruker har tillit til selskapets behandling av personopplysninger om deg. Mundipharma prioriterer arbeidet med å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet for behandling av personopplysninger om våre brukere.

Mundipharma behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og forskrifter.

Generell informasjon til den registrerte når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv:

Mundipharma AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i selskapet. Mundipharma AS sin adresse er; Dicks vei 10b, 1366 Lysaker.

Mundipharma registrerer elektroniske spor som er nødvendige for å gjennomføre tekniske prosesser når brukerne logger seg på våre nettsider, herunder logging av trafikk på våre nettsider. Denne informasjonen benyttes kun til administrering av systemet og sikkerheten rundt det og vil ikke bli brukt til andre formål eller utlevert til utenforstående.

I tillegg behandler Mundipharma informasjon som brukere frivillig sender til selskapet via e-post eller telefaks. Personopplysninger i tilknytning til jobbsøknader vil kun bli behandlet til slike formål. Andre personopplysninger som selskapet måtte motta fra en frivillig avsender, vil Mundipharma kunne benytte til alle formål som er saklig begrunnet i selskapets virksomhet. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til utenforstående.

Som registrert har du rett til å kreve innsyn i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven om hvilke opplysninger Mundipharma behandler. I tillegg kan den registrerte kreve retting av mangelfulle personopplysninger.