Meld en bivirkning

Takk for at du velger å rapportere en bivirkning.

Mundipharma overvåker sikkerheten til alle sine legemidler jevnlig, inkludert vurdering av sikkerhetsdata fra kliniske studier og innhenting av bivirkningsrapporter. Denne informasjonen bidrar til å opprettholde vår sikkerhetsovervåkning for våre produkter.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.